Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Мисия и визия

94 СУ Димитър Страшимиров град София

е учебно заведение с установени традиции в постигането 

на много добри резултати в учебно възпитателната 

работа на учениците.

 

НАШАТА МИСИЯ Е:

ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ПОДГОТОВКА

КАЧЕСТВЕНО УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ

НАУЧНО И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 

СВОБОДНА ИЗЯВА НА ЛИЧНОСТТА НА УЧЕНИКА

 

НАШАТА ВИЗИЯ Е:

УЧИЛИЩЕ СЪС СОБСТВЕН ОБЛИК

СИЛЕН ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

ОБНОВЕНИ УЧЕБНИ СТАИ

КОМПЮТЪРНИ КАБИНЕТИ