Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Национални и европейски проекти

Прикачени документи

Брошура по проект "VISAGE4JOBS" - 2021-2-BG01-KA210-SCH-000047947 “Програма за подготовка за пазара на труда при завършване на училище на нискоквалифицирани лица и такива от маргинализирани групи” - на Български език
Брошура по проект "VISAGE4JOBS" - 2021-2-BG01-KA210-SCH-000047947 “Pre-employment programme and toolkit to foster job preparation skills of low skilled and marginalized students" - на Английски език
Брошура на проект "IM-PRO-MENT"- 2022-2-BG01-KA210-VET-000092203 - Български език
Финална брошура на проект BG05M2ОP001-3.020-0002-C01 „Ограмотяването – мост към приобщаващо социално включване“ ОПНОИР 2014-2020 г.
Брошура на проект "IM-PRO-MENT"- 2022-2-BG01-KA210-VET-000092203 "Improvement of digital and peer mentoring support skills of marginalised students to prevent their drop-out from school – на Английски език
Брошура на проект "FINLIT"- 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085110 “Development and validation of financial literacy skills of disabled and disadvantaged students to the labour market" - на Английски език
Брошура по проект "FINLIT" - 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085110 “Развиване и валидиране на финансова грамотност сред учащи с увреждания и такива в неравностойно положение за подготовка за пазара на труда” - на Български език
Брошура по проект "FINLITYOUTH" - 2022-2-BG01-KA220-YOU-000092208 "Digital training on financial literacy for youth with fewer opportunities" - на Английски език
Брошура по проект "FINLITYOUTH" - 2022-2-BG01-KA220-YOU-000092208 “Онлайн обучение по финансова грамотност за младежи в неравностойно положение” - на Български език
Брошура по проект "EMPLOGAME" - 2022-1-ES01-KA220-SCH-000085050 “Game based learning to validate pre-employment skills and to foster digital competence of low skilled and marginalized students" - на Английски език
Брошура по проект "EMPLOGAME" - 2022-1-ES01-KA220-SCH-000085050 “Игрово-базирано обучение за валидиране на умения за търсене на работа и за развитие на дигитална компетентност за учащи с по-малко възможности” - на Български език
Брошура по проект "BURNPRO" - 2022-2-BG01-KA210-SCH-000092302 “Превенция на Бърнаут синдром при учители чрез програмa и онлайн инструмент” - на Български език
Брошура по проект "BURNPRO" - 2022-2-BG01-KA210-SCH-000092302 "Prevention programme via digital tool of Burnout syndromе among teachers" - на Английски език
Действащи проекти по програма "Еразъм+" към 2023г.
Презентация по проект "Europass - Teacher Academy" 14-28 юни 2023г.
Презентация по проект "Europass - Teacher Academy" 19-26 ноември 2022г.
Презентация за проведено обучение в Рим 20-27 юни 2022г.
Информация от проведена мобилност в Рим по програма "Еразъм+"
Информация за проект "Ограмотяването - мост към приобщаващо социално включване" BG05M2ОP001-3.020-0002-C01
Списък с проекти на училището за период 2021 - 2022г.
Отчет по национални проекти 2021 - 2022г.
Проект "Образование за утрешния ден" - списък интерактивен дисплей
Списък с проекти на училището за период 2020 - 2021г.