Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Първи клас


 • Прием 1. клас за учебната 2024/2025 г.

  Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

   

  За новата учебна 2024/2025 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. С тази Наредба се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони  на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

  На 29.04.2024 г. ще се обявят свободните места за I клас.

  Утвърденият план прием за I клас за учебната 2024/2025 година

   – 3 паралелки целодневна форма на обучение по 22 ученици – общо 66 ученици.

  Кандидатстването за първи клас и класирането ще се извърши онлайн на адрес:

  https://kg.sofia.bg/

   

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
  1. Заявление за записване/изтегля се от профила на детето в системата или се попълва на място/.
  2. Копие от акта за раждане.
  3. Оригинал на удостоверението от ПГ.
  4. Копие от документи във връзка с точки, придобити по допълнителни и/или социални критерии.
  5. Лични данни /попълват се на място/.

   При наличие на специални образователни потребности -копие от документация