Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Подкрепа за успех

ГРУПИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ” /ОП НОИР/

ЗА ПЕРИОДА ЮНИ – СЕПТЕМВРИ 2019 г.

  1. ГРУПИ ПО БЕЛ ЗА КЛАСОВЕТЕ I-IV КЛАС12 ГРУПИ
  2. ГРУПИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА КЛАСОВЕТЕ I-IV КЛАС – 12 ГРУПИ
  3. ГРУПИ ПО БЕЛ ЗА КЛАСОВЕТЕ V-VII КЛАС – 4 ГРУПИ
  4. ГРУПИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА КЛАСОВЕТЕ V-VII КЛАС – 4 ГРУПИ
  5. ГРУПИ ЗА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА V-VII КЛАС – 4 ГРУПИ
  6. ГРУПИ ЗА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА VIII-X КЛАС – 1 ГРУПА
  7. ГРУПИ ЗА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА VIII-X КЛАС – 2 ГРУПИ