Facebook
94 СУ "Димитър Страшимиров"
Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

Епидемиологична обстановка през новата 2020/2021 учебна година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
 
  Поради специфичната епидемиологична обстановка  през новата 2020/2021 учебна година и съобразно дадените указания от Министъра на здравеопазването, както и с цел опазване живота и здравето на учениците, извинението на отсъствията им поради здравословни или семейни причини ще се извършва по следният ред, както следва :
 
1. Родителя веднага след възникване на проблема е необходимо да се обади на класният ръководител и да го уведоми относно случая и невъзможността на ученика да посещава учебните часове.
 
2. В три дневен срок от завръщането на ученика в училище, той предоставя написаното и подписано от  родителя  заявление  по  предоставеният ви образец, с цел извиняване на отсъствията му. 
 
Обръщаме внимание стриктно да се спазват  дадените указания !