Facebook

94 СУ "Димитър Страшимиров"

Средно училище в град София, район Слатина, тел.+359884870407

 

                       

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

      Латинка Ковачева, директор на94.СУ „Димитър Страшимиров“, на основание чл.3, ал.1,ал.3 и ал.6 и чл.4 и чл. 6, ал. 1, чл.7 ал. 1 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община във връзка с чл.28 ал.2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, в изпълнение на Решение№ 122 по Протокол № 8, т. 44 от 11.04.2024 г. на Столичен общински съвет и заповед №СОА24-РД09-2943 /16.05.2024г. на кмета на Столична община обявява конкурс с предмет:“Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващи ученически бюфет, разположен в сграда за образование на 94.СУ „Димитър Страшимиров“, с адрес: гр. София,  район „Слатина“, ул. „511-та“ № 22  за срок от 5 (пет) години“

  1. Ученически бюфет, находящ се в сграда за образование с идентификатор 68134.707.366.1 с площ от 16,11 кв. м. с адрес: 94.СУ „Димитър Страшимиров“, с адрес: гр. София, район „Слатина“, ул. „511-та“ № 22.
  2. Месечна наемна цена определена съгласно чл.7, ал.1 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община във връзка с чл.28, ал.2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, изготвена от сертифициран оценител е: 46,71 /четиридесет и шест лева и седемдесет и една стотинки/ лв. без вкл. ДДС.

 

3.Специфично конкурсно условие: за ученическо  бюфетно  хранене.

Обектите, предмет на настоящия конкурс, следва да се ползват само посоченото им предназначение-организиране и осъществяване на ученическо бюфетно хранене. Не се допуска използването им за производство и предлагане на друга продукция, използването им в извънучебно време за други дейности, както и преотстъпването на обектите за ползване /независимо дали на договорно или друго основание от външни за участника в конкурса юридически или физически лица/.

4.Срок на договора - 5 /пет/ календарни години, считано от датата на подписването му.

5. Отваряне и разглеждане на офертите

Отварянето на офертите ще се извърши на 26.07.2024г. от 10:30 ч. в заседателната зала на 94. СУ „Димитър Страшимиров“ , гр. София,  район „Слатина“, ул. „511-та“ № 22.

     Пликовете с предложенията на участниците в конкурса се отварят от назначената комисия в предварително оповестените ден, час и място.

     Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците лично, техни представители, представители на училищното настоятелство, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Офертите се разглеждат и класират откомисия, назначена от Директора на94. СУ „Димитър Страшимиров“, в съответствие с разпоредбите на чл.10 и сл. от Наредбата на Столичен общински съвет за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община.

 

  1. Оглед на обекта

              Лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обекта, за който кандидастват, всеки работен ден, до крайната дата за подаване на офертите, от 09:00 до 12:30 часа, като заявят предварително поне 1 (един) работен ден по-рано това си желание пред ЗД АСД на училището на телефон за контакт 0893300227, с когото се извършва огледа.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е подадена само една оферта, срокът за получаване на оферти за участие вконкурса, ще бъде удължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Конкурсната документацията се публикува на сайта на СО- район „Слатина“ -https://so-slatina.org//, 94. СУ „Димитър Страшимиров“- https://school94-sofia.com// в секция " За нас / Документи" и на сайта на Столична община – www.sofia.bg,  раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“.

 

За информация: 94. СУ „Димитър Страшимиров“

Лице за контакт: Латинка Ковачева

тел.: 0895412640

и-мейл:sofia_94su@abv.bg

Актуални новини